Вие сте във ...... Държавни зрелостни изпити


04.07.2023 г.
 
   Заявления за полагане на изпит за валидиране на компетентностите по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити от лицата
   по чл. 167, ал. 1, т. 2 от ЗПУО, във връзка с чл. 122, т. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от
   обучението на учениците, сесия август – септември на учебната 2022-2023 година се подават в СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик. 

27.04.2023 г.

   Заповед за утвърждаване на датите за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити по желание 
22.02.2023 г.

   ДЗИ 2023- заповед 
ДЗИ 2023- инструктивни писма