Вие сте в ...... Административни услуги - Легализация на документи
ПРИЗНАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ
Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършен период, клас, етап,
завършена степен на училищно образование и придобита професионална квалификация в училище на чужда
държава или в училище от системата на Европейските училища с тези в училищното образование в Република България.


Признаването се извършва с цел:
1.	Достъп до обучение в системата на предучилищното и училищното образование;
2.	Достъп до професионално обучение;
3.	Достъп до обучение в системата на висшето образование;
4.	Улесняване на достъпа до пазара на труда.
5.	Достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС).

Признаването може да има за цел и достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС).
Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи
обучението си.
Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на
професионална квалификация се извършва от експертна комисия към всеки регионално управление на образование (РУО).
Комисията е седемчленна и се определя със заповед на началника на РУО.

Експертната комисия в РУО – Пазарджик издава следните документи след положително становище на Експертната комисия:

1.	Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация
по документи, издадени от училища на чужди държави 
2.	Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация,
издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство
3.	Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на
образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави 
4.	Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места,
определени с държавния план-прием 

  

СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ, С КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИМА ПОДПИСАНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, ПРЕДВИЖДАЩИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ СТРАНИ ПО КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПУБЛИЧНИ АКТОВЕ /подписана в Хага на 5 октомври 1961 г./ З А Я В Л Е Н И Е за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави З А Я В Л Е Н И Е за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием З А Я В Л Е Н И Е За издаване на дубликат на издадено удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави или на издадено уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ (ОТ VІІ КЛАС ДО ХІІ КЛАС) ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, КОЕТО СЕ ИЗДАВА ДА ПОСЛУЖИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС П Р О Т О К О Л ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ П Р О Т О К О Л ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН IV КЛАС ЗА ЦЕЛИТЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕТО В V КЛАС НА МЕСТА, ОПРЕДЕЛЕНИ С ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ П Р О Т О К О Л за приемане на устно заявление за издаване на дубликат на издадено удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави или на издадено уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство < П Р О Т О К О Л ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ (ОТ VІІ КЛАС ДО ХІІ КЛАС) ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, КОЕТО СЕ ИЗДАВА ДА ПОСЛУЖИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Заявление възстановяване на такса

Цени международна куриерска услуга с известие за доставяне

Цени международна препоръчана пощенска пратка


Цени за вътрешни пратки