Вие сте в ...... Проекти по ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г."


Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"


Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"
Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"Проект "Подкрепа за успех"
Проект "Образование за утрешния ден"- публично събитие

Официален сайт на Проект "Образование за утрешния ден"
Проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г."