Вие сте в ...... Държавен план-прием за учебната 2022/2023 г.- област Пазарджик
ИНФОРМАЦИЯ
Относно приема на ученици след завършен седми клас за учебната 2022/2023 година

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД 3 ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 3 ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

В помощ на учениците- ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

Заповед за броя на местата по чл. 98, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 година - ДПП за учебната 2022/2023 г.

График за провеждане на приемни изпити в Спортно училище - Пазарджик- I-ви и II-ри тур

Приложения към Заповед РД-06-128/15.04.2022 г. за утвърждаване на държавен план- прием в профилирани и професионални паралелки след завършено основно образование за учебната 2022/2023 год. в средни училища, в профилирани гимназии, в обединени училища и в професионални гимназии

Заповед РД-06-128/15.04.2022 г. за утвърждаване на държавен план- прием в профилирани и професионални паралелки след завършено основно образование за учебната 2022/2023 год. в средни училища, в профилирани гимназии, в обединени училища и в професионални гимназии

Заповед № РД-09-245/01.04.2022г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Държавния план-прием на държавните и общински спортни училища за учебната 2022/2023г.

Дати и График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас

График на дейностите по приемането на учениците след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2022 – 2023 година

Дати и график на дейностите - НВО 4, 7 и 10 клас- ДПП 2022-2023

График на дейностите ДДПП 2022-2023

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В XI КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА

Прогнозни целеви стойности- област Пазарджик

Списък на училищата от област Пазарджик, които ще осъществяват държавен план- прием за учебната 2022/2023 година в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 и допълнителен държавен план-прием в XI клас по чл. 142, ал.4 от Закона за училищното и предучилищното образование

ИНФОРМАЦИЯ
Относно приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип
(Раздел VII от Наредба№10/01.09.2016 год. на МОН)

ЗАЯВЛЕНИЕ по чл. 95, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД 3 ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 3 ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

В помощ на учениците- ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

Период и място за запознаване на учениците от област Пазарджик с изпитните работи от НВО в края на VII клас по български език и литература, по математика и по чужд език съгласно Заповед №РД-06-242/27.06.2022 г.:

- 28 и 29 юни 2022г., от 9.00-17.30 часа;
- Регионално управление на образованието – Пазарджик, зала на етаж I, ул. „Пейо Яворов“ №1.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Училища- гнезда в област Пазарджик:

ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик;

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Велинград;

ОУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Пещера;

ПГИТМТ – гр. Панагюрище;

СУ „Христо Ботев“ – гр. Септември;

ОУ „Отец Паисий“ – гр. Батак;

ОУ „Христо Ботев“ – с. Калугерово, общ. Лесичово;

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница.

Работно време на училищата "гнезда" – от 9.00 до 17.30 часа.

Подаването на заявления за участие в прием за учебната 2022/2023 година се осъществява в електронна система със следният адрес за достъп: https://infopriem.mon.bg

Входът в системата се осъществява с Вх. № и код за достъп, налични на служебните бележки на учениците, получени от училищата, в които са завършили VII клас.

Разработената електронна система позволява да се подава заявление по три начина: от домашния компютър, в училището, в което учениците са завършили VII клас (ако то предлага такава възможност), както и в училище „гнездо“. Списъкът на училищата „гнезда” в областта е публикуван на електронната страница на РУО-Пазарджик.

Подаването на документи в училище се извършва при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки, определени в заповедите на министъра на здравеопазването.

И в трите случая на подаване на заявленията е необходимо предварително добре да са обмислени желаните специалности по професии и/или профили, както и тяхната поредност при подреждането.

Срокът за подаване на заявления за първи етап на класиране е от 5 до 7 юли 2022 г.

ВНИМАНИЕ!

След подаване на Вашето заявление чрез бутон „Подаване“ няма да имате възможностда го коригирате през електронната система.
За корекции може да се обърнете към РУО или училище "гнездо"!

Областна комисия по приемането на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година.

І. Образуване на бала за прием след седми клас:

1. Оценяването на учениците, участващи в националното външно оценяване (НВО), се извършва само в точки. Максималният брой точки, който може да получи ученик е- по български език и литература- 100 т., по математика- 100 т.

2. Образуването на бала за прием след седми клас включва:

2.1. Резултатите от националното външно оценяване и (ако са положени изпити и подадени желания за профил "Изкуства" или "Спорт") резултата/и от изпита/и за проверка на способностите.

2.2. Оценките по два учебни предмета от свидетелството за основно образование след седми клас, определени от педагогическия съвет на училището и превърнати по скала в точки - в съответствие с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след VII клас в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

3. Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.

4. Съгласно утвърдения държавен план-прием за област Пазарджик, възможните варианти за образуване на максимален бал са следните:

Резултати от националното външно оценяване: Макс. сбор точки от НВО или НВО + проверка на способности:Макс. сбор точки от свидетелството съгласно скалата: Максимален бал:
1хБългарски език и литература (100т.) + 3хМатематика (300т.)400 т.I-ви предмет(50т.) + II-ри предмет (50т.) = 100 т. 500 т.
3хБългарски език и литература (300т.) + 1хМатематика (100т.) 400 т. 500 т.
2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.) 400 т. 500 т.
1хБългарски език и литература (100т.) + 1хМатематика (100т.) + 2хПроверка на способности (200т.)400 т. 500 т.

Забележка:
1. Съотношението между резултатите по български език и литература и по математика се определя от приемащото училище.
2. Съотношението между резултатите по български език и литература и по математика с участие на изпит за проверка на способностите е определено в Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН, чл. 58.

3. БАЛЪТ НА УЧЕНИК, КОЙТО НЕ СЕ Е ЯВИЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ИЛИ ПО МАТЕМАТИКА, СЕ ФОРМИРА ПО РЕДА НА ал.3, КАТО РЕЗУЛТАТЪТ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ПРЕДМЕТА, ПО КОЙТО НЕ СЕ Е ЯВИЛ, СЕ ПРИЕМА ЗА НУЛА ТОЧКИ.
4. Независимо от резултатите от националното външно оценяване и от изпита/изпитите за проверка на способностите, учениците участват в класирането с подредени от тях желания, като подават заявление.

ІІ. За улеснение на седмокласниците и техните родители обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

1. След получаване на служебните бележки с оценките от приемните изпити и свидетелството за завършено основно образование, учениците подават заявлениe за участие в първи етап на класиране в срок от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. вкл.

2. Обявяването на претите ученици на първи етап на класиране е до 12 юли 2022 г.

3. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети - в срок от 13.07 до 15.07.2022 г. вкл. В противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

4. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок от 13.07 до 15.07.2022 г. вкл. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането.

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран - в срок от 21.07 до 22.07.2022 г. вкл.

5. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 26.07.2022 г. до 27.07.2022 г. вкл. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ в електронната система. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.

6. В трети етап на класирането участват ученици, които не са приети, не са удовлетворени от класирането си на ВТОРИ ЕТАП или не са кандидатствали до момента.
Ученици, записали се в училището, в което са били приети след ПЪРВИ ИЛИ ВТОРИ ЕТАП и желаещи да участват в ТРЕТИ етап, ТРЯБВА ДА ИЗТЕГЛЯТ ДОКУМЕНТИТЕ СИ ОТ УЧИЛИЩЕТО, КАТО ГУБЯТ МЯСТОТО СИ И ТО СЕ ОБЯВЯВА КАТО СВОБОДНО СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ! ТЕЗИ УЧЕНИЦИ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В УЧИЛИЩЕ "ГНЕЗДО"

7. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране на 29.07.2022 г. следва записване на класираните ученици в срок от 01.08 до 02.08.2022 г. вкл.

8. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 03.08.2022 год.

9. Попълването на незаетите места в паралелките след трети етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 10.09.2022 г. вкл. по определен от директорите ред. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

10. За справки, консултации и допълнителна информация на разположение са комисиите по приема в училището, в което се обучават седмокласниците, както и Областната комисия по приемането на ученици в VIІІ клас за учебната 2022/2023 година в РУО- Пазарджик.

Областна комисия по приемането на ученици в VIІI клас за учебната 2022/2023 година.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 3- 21МАЙ 2022 год.

Подаването на документите към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да се осъществи по три начина:

1. По електронен път, на имейла на РУО - Пазарджик: rio_pazardjik@mon.bg

• За ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания:

ЗАЯВЛЕНИЕ и - протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1- следва да се сканират и се изпращат на посочения електронен адрес.

• За ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип:

ЗАЯВЛЕНИЕ и служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2- сканирани се изпращат на посочения електронен адрес.

• За ученици, настанени в приемни семейства:

ЗАЯВЛЕНИЕ и сканирано нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето се изпращат на посочения електронен адрес.

2. По куриер или с препоръчано писмо в РУО - Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик, ул. „П. Яворов” № 1, РУО – Пазарджик. В този случай се попълва ЗАЯВЛЕНИЕ за подреждане на желанията. Към него се прилагат и останалите документи, описани в т. 1 за съответните групи ученици=

3. Лично на хартиен носител в РУО – Пазарджик. В този случай се подготвят документите, описани в т. 1 за съответната група ученици, и на хартиен носител се подават лично от родителя/настойника в РУО-Пазарджик, ул. "Пейо Яворов" №1, в стаята на специалист "Управление на човешките ресурси".

Срокът за подаване на документите е 3- 21 май 2022 година.

Записването на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. е до 04.06.2022 г.

Областна комисия по приемането на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година