Вие сте в ...... Държавен план-прием за учебната 2023/2024 г.- област Пазарджик
ИНФОРМАЦИЯ
Относно приема на ученици след завършен седми клас за учебната 2023/2024 година

Спортно училище- Пазарджик- резултати от приемните изпити за 2023/2024г. уч. год.

Спортно училище- Пазарджик- График за повеждане на приемни изпити по вид спорт за 2023/2024г.

УТВЪРДЕН държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в училища с национално значение- област Пазарджик

Брой на местата за приема по чл. 98, ал. 3 след записване на учениците по чл. 95 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование за учебната 2023/2024 година

Утвърден държавен план-прием (заповед и приложения към нея) в профилирани и професионални паралелки след завършено основно образование за учебната 2023-2024 година в средни училища, в профилирани гимназии, в обединени училища и в професионални гимназии

ПРОЕКТ на ЗАПОВЕД за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в VIII клас- област Пазарджик

ПРИЛОЖЕНИЯ към ПРОЕКТ на ЗАПОВЕД за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в VIII клас- област Пазарджик

Списък на училищата от област Пазарджик, които ще осъществяват държавен план- прием за учебната 2023/2024 година в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 и допълнителен държавен план-прием в XI клас по чл. 142, ал.4 от Закона за училищното и предучилищното образование

Брой на учениците, обучаващи се в VII клас по общини

Брой на учениците от Х клас в обединените училища, разпределението им по общини и по профили/специалности от професии, по които се обучават

Целевата стойност на местата за професионална подготовка в проценти, целевата стойност на местата в STEM профили и професии и максималния брой паралелки в VIII клас

Списъци със STEM професии и профили

Правила за планиране и реализиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в VIII клас- област Пазарджик

Дати и график на дейностите - НВО 4, 7 и 10 клас- ДПП 2023-2024

Дати и График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас

Заповед за изменение и допълване на Графика на дейностите по приемането на учениците след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година

График на дейностите по приемането на учениците след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година

ИНФОРМАЦИЯ
Относно приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип
(Раздел VII от Наредба№10/01.09.2016 год. на МОН)

ЗАЯВЛЕНИЕ по чл. 96, ал. 2, т.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни училища

Свободни места СЛЕД 4-ти етап на класиране- ДПП 2023-2024 уч.г.


Минимални и максимални балове по паралелки- ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ - ДПП 2023-2024 уч.г.


Свободни места за 4-ти етап на класиране- ДПП 2023-2024 уч.г.


Минимални и максимални балове по паралелки- ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - ДПП 2023-2024 уч.г.


Свободни места за 3-ти етап на класиране- ДПП 2023-2024 уч.г.


Минимални и максимални балове по паралелки- ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ДПП 2023-2024 уч.г.


Свободни места за 2-ри етап на класиране- ДПП 2023-2024 уч.г.


Минимални и максимални балове по паралелки- ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - ДПП 2023-2024 уч.г.


СТАТИСТИКИ - НВО 7 КЛАС 2023 г.

Период и място за запознаване на учениците от област Пазарджик с изпитните работи от НВО в края на VII и X клас по български език и литература, по математика и по чужд език :

- 29, 30 юни и 03 юли 2023г., от 9.00-17.00 часа;
- Регионално управление на образованието – Пазарджик, зала на етаж II, ул. „Пейо Яворов“ №1.


ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Училища- гнезда в област Пазарджик:

ПМГ "Константин Величков" – гр. Пазарджик;

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Велинград;

ОУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Пещера;

ПГИТМТ – гр. Панагюрище;

СУ „Христо Ботев“ – гр. Септември;

ОУ „Отец Паисий“ – гр. Батак;

ОУ „Христо Ботев“ – с. Калугерово, общ. Лесичово;

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница.

Работно време на училищата "гнезда" – от 8.30 до 17.30 часа.

І. Образуване на бала за прием след седми клас:

1. Оценяването на учениците, участващи в националното външно оценяване (НВО), се извършва само в точки. Максималният брой точки, който може да получи ученик е- по български език и литература- 100 т., по математика- 100 т.

2. Образуването на бала за прием след седми клас включва:

2.1. Резултатите от националното външно оценяване и (ако са положени изпити и подадени желания за профил "Изкуства" или "Спорт") резултата/и от изпита/и за проверка на способностите.

2.2. Оценките по два учебни предмета от свидетелството за основно образование след седми клас, определени от педагогическия съвет на училището и превърнати по скала в точки - в съответствие с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след VII клас в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

3. Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.

4. Съгласно утвърдения държавен план-прием за област Пазарджик, възможните варианти за образуване на максимален бал са следните:

Резултати от националното външно оценяване: Макс. сбор точки от НВО или НВО + проверка на способности:Макс. сбор точки от свидетелството съгласно скалата: Максимален бал:
1хБългарски език и литература (100т.) + 3хМатематика (300т.)400 т.I-ви предмет(50т.) + II-ри предмет (50т.) = 100 т. 500 т.
3хБългарски език и литература (300т.) + 1хМатематика (100т.) 400 т. 500 т.
2хБългарски език и литература (200т.) + 2хМатематика (200т.) 400 т. 500 т.
1хБългарски език и литература (100т.) + 1хМатематика (100т.) + 2хПроверка на способности (200т.)400 т. 500 т.

Забележка:
1. Съотношението между резултатите по български език и литература и по математика се определя от приемащото училище.
2. Съотношението между резултатите по български език и литература и по математика с участие на изпит за проверка на способностите е определено в Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН, чл. 58.

3. БАЛЪТ НА УЧЕНИК, КОЙТО НЕ СЕ Е ЯВИЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ИЛИ ПО МАТЕМАТИКА, СЕ ФОРМИРА ПО РЕДА НА ал.3, КАТО РЕЗУЛТАТЪТ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ПРЕДМЕТА, ПО КОЙТО НЕ СЕ Е ЯВИЛ, СЕ ПРИЕМА ЗА НУЛА ТОЧКИ.
4. Независимо от резултатите от националното външно оценяване и от изпита/изпитите за проверка на способностите, учениците участват в класирането с подредени от тях желания, като подават заявление.

ІІ. За улеснение на седмокласниците и техните родители обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

ГРАФИК
на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

1. След получаване на служебните бележки с оценките от приемните изпити и свидетелството за завършено основно образование, учениците подават заявлениe за участие в първи етап на класиране в срок от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г. вкл. в електронната система

2. Обявяването на претите ученици на първи етап на класиране е до 12 юли 2023 г.

3. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети - в срок от 13.07 до 17.07.2023 г. вкл. В противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

4. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в срок от 13.07 до 17.07.2023 г. вкл. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането.

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление.

Обявяването на претите ученици на втори етап на класиране е до 19 юли 2023 г.

Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран - в срок от 20.07 до 24.07.2023 г. вкл.

5. Свободните места след втори етап на класиране се обявяват в срок до 25.07.2023 год.

6. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 26.07.2023 г. до 27.07.2023 г. вкл. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ в електронната система. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.

7. В трети етап на класирането участват ученици, които не са приети, не са удовлетворени от класирането си на ПЪРВИ/ВТОРИ ЕТАП или не са кандидатствали до момента.
Ученици, записали се в училището, в което са били приети след ПЪРВИ ИЛИ ВТОРИ ЕТАП и желаещи да участват в ТРЕТИ етап, ТРЯБВА ДА ИЗТЕГЛЯТ ДОКУМЕНТИТЕ СИ ОТ УЧИЛИЩЕТО, КАТО ГУБЯТ МЯСТОТО СИ И ТО СЕ ОБЯВЯВА КАТО СВОБОДНО СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ!

8. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране на 31.07.2023 г. следва записване на класираните ученици в срок от 01.08 до 02.08.2023 г. вкл.

9. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 04.08.2023 год.

10. Подаването на документи за участие в четвърти етап на класиране е в срок от 07.08.2023 г. до 08.07.2023 г. вкл. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ в електронната система. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.

11. В четвърти етап на класирането участват ученици, които не са приети, не са удовлетворени от класирането си на ПЪРВИ/ВТОРИ/ТРЕТИ ЕТАП или не са кандидатствали до момента.
Ученици, записали се в училището, в което са били приети след ПЪРВИ , ВТОРИ ИЛИ ТРЕТИ ЕТАП и желаещи да участват в ЧЕТВЪРТИ етап, ТРЯБВА ДА ИЗТЕГЛЯТ ДОКУМЕНТИТЕ СИ ОТ УЧИЛИЩЕТО, КАТО ГУБЯТ МЯСТОТО СИ И ТО СЕ ОБЯВЯВА КАТО СВОБОДНО СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ!

12. След обявяване на резултатите от четвъртия етап на класиране до 10.08.2023 г. следва записване на класираните ученици в срок от 11.08 до 14.08.2023 г. вкл.

12. Свободните места след четвърти етап на класиране се обявяват в срок до 16.08.2023 год.

14. Попълването на незаетите места в паралелките след четвърти етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 11.09.2022 г. вкл. по определен от директорите ред. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

15. За справки, консултации и допълнителна информация на разположение са комисиите по приема в училището, в което се обучават седмокласниците, както и Областната комисия по приемането на ученици в VIІІ клас за учебната 2023/2024 година в РУО- Пазарджик.

Областна комисия по приемането на ученици в VIІI клас за учебната 2023/2024 година.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 3 - 22 МАЙ 2023 год.

Подаването на документите към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да се осъществи по три начина:

1. По електронен път, на имейла на РУО - Пазарджик: rio_pazardjik@mon.bg

• За ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания:

ЗАЯВЛЕНИЕ с подредени желания и - протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия- следва да се сканират и се изпращат на посочения електронен адрес.

• За ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип:

ЗАЯВЛЕНИЕ с подредени желания и служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип- сканирани се изпращат на посочения електронен адрес.

• За ученици, настанени в приемни семейства:

ЗАЯВЛЕНИЕ с подредени желания и сканирано нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето се изпращат на посочения електронен адрес.

2. По куриер или с препоръчано писмо в РУО - Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик, ул. „П. Яворов” № 1, РУО – Пазарджик. В този случай се попълва ЗАЯВЛЕНИЕ за подреждане на желанията. Към него се прилагат и останалите документи, описани в т. 1 за съответните групи ученици.

3. Лично на хартиен носител в РУО – Пазарджик. В този случай се подготвят документите, описани в т. 1 за съответната група ученици, и на хартиен носител се подават лично от родителя/настойника в РУО-Пазарджик, ул. "Пейо Яворов" №1, в стаята на специалист "Управление на човешките ресурси".

Срокът за подаване на документите е 3 - 22 май 2023 година.

Записването на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. е до 04 ЮЛИ 2023 г.

Областна комисия по приемането на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година