Вие сте в ...... Държавен план-прием за учебната 2024/2025 г.- област Пазарджик
ИНФОРМАЦИЯ
Относно приема на ученици след завършен седми клас за учебната 2024/2025 година

ПРОЕКТ на заповед за Държавен план-прием в в VIII клас за учебната 2024-2025 година

Приложение №1 към заповедта

Приложение №2 към заповедта

Свободни места по училища, осъществяващи обучение в XI клас по съответните профили или специалности от професии

Брой на учениците в 10-ти клас

Прогнозни целеви стойности за област Пазарджик за ДПП 2024/2025

STEM професии и профилиза ДПП 2024/2025

Правила план-прием за ДПП 2024/2025

Приложение 3а- заявление работодател дуална форма на обучение

Приложение 3б- заявление от работодател дневна форма на обучение

Списък на училищата от област Пазарджик, които ще осъществяват държавен план- прием за учебната 2024/2025 година в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 и допълнителен държавен план-прием в XI клас по чл. 142, ал.4 от Закона за училищното и предучилищното образование

Брой на учениците, обучаващи се в VII клас по общини

ПОКАНА

до национално представителните организации на работодателите и членовете на техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2024-2025 година

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

Съгласно изискването на чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл. 52, ал. 1, т. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с утвърждаването на държавния план-прием за учебната 2024-2025 година в област Пазарджик, в срок до 15.12.2023 г. можете да отправяте до РУО-Пазарджик заявки за прием по специалности от професии, разработени на базата на представителни анализи и прогнози на секторно и областно ниво относно потребностите на икономиката и пазара на труда, включително за дуална форма на обучение и за паралелки за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пиара на труда и други търсени на пазара специалности от професии.

В заявката за обучение е необходимо да се посочи точно наименованието на професията и специалността (Списък на професиите за професионално образование и обучение ), за които се предлага обучение, прогнозен брой, форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в областта е насочена заявката.

Заявките може да изпращате на електронен адрес- rio_pazardjik@mon.bg

ДОРА ДУЛЧЕВА-ВЕЛИЧКОВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ
Относно приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип
(Раздел VII от Наредба№10/01.09.2016 год. на МОН)

ЗАЯВЛЕНИЕ по чл. 96, ал. 2, т.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни училища