Вие сте в ...... Административни услуги - Услуги, предоставяни от РУО- Пазарджик


Административни услуги, предоставяни от РУО – Пазарджик:

1. Предоставяне на достъп до обществена информация (2)

2. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) (2133)

3. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП2) (2134)

4. Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (916)

5. Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (1647)

6. Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити (2826)

7. Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (2870)

8. Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием (2875)