Име

Длъжност

Телефон

E-mail

Дора Дулчева- Величкова

Началник на РУО

0876330115

dora.dulcheva-velichkova@ruo.mon.bg

Отдел ОМДК

Костадинка Найденова

Началник на отдел ОМДК

0876330104

kostadinka.naidenova@ruo.mon.bg

Васвие Мехмедова

старши експерт по професионалното образование и обучение

0876330120

vasvie.b.mehmedova@ruo.mon.bg

Александра Полищук

Старши експерт  по ОСО

0876330122

aleksandra.polishtuk@ruo.mon.bg

Илияна Петрова

Старши експерт за обучението в начален етап

0876330124

iliyana.st.petrova@ruo.mon.bg

Марияна Гигова

Старши експерт по предучилищно образование

0876330116

mariyana.gigova@ruo.mon.bg

Албена Димитрова

Старши експерт по ОСО

0876330109

albena.st.dimitrova@ruo.mon.bg

Галина Цанева

Старши експерт по български език и литература

0876330103

galina.g.tsaneva@ruo.mon.bg

Снежанка Иванова

Старши експерт по чужд език и по майчин език

0876330107

snezhanka.ivanova@ruo.mon.bg

Юлия Мичева

Старши експерт по математика

0876330108

iuliia.micheva@ruo.mon.bg

Ива Гигова

Старши експерт  по приобщаващо образование

0876330105

iva.m.gigova@ruo.mon.bg

Весела Тодорова

Старши експерт по природни науки и екология

0876330117

vesela.todorova@ruo.mon.bg

Ваня Апостолова

Старши експерт по обществени науки,  гражданско образование и религия

0876330118

vanya.sp.apostolova@ruo.mon.bg

 

 

Отдел АПФСИО

Ружа Семерджиева

Началник на отдел АПФСИО

0876330110

ruzha.stoyanova@ruo.mon.bg

Катя Михайлова

Счетоводител

0876330112

katia.mihailova@ruo.mon.bg

 

 

 

 

Кирил Белев

Старши експерт по анализ на информацията

0876330119

kiril.sp.belev@ruo.mon.bg

Ангел Велчев

Старши експерт по информационно осигуряване

0876330114

angel.velchev@ruo.mon.bg

Христо Денев

Старши юрисконсулт

0876330113

hristo.denev@ruo.mon.bg

Марияна Кандева

Главен специалист човешки ресурси

0876330155

hr.pazardjik@ruo.mon.bg

Соня Денева

Старши специалист административно обслужване

0876330187

sonia.deneva@ruo.mon.bg

Димитър Янчев

Изпълнител шофьор домакин

0876330121

 

 

 

 

 

мл. експерт по програма „Старт на кариерата“