Вие сте в ...... Административни услуги - Често задавани въпроси и отговори


1. Желая да ми бъде признат завършен клас от обучението ми в друга държава. Необходимо ли е документите ми да имат „Апостил“? От кои държави се изисква „Апостил“?
Отговор: Апостилът (Apostille) е специално удостоверение, което представлява заверка (печат) върху самия документ или в приложение към него. Той удостоверява истиността на подписите и печатите, положени в документа. Апостилът се изисква, когато документите за завършено образование са издадени от властите на чуждата държава, която е страна по Хагската конвенция от 1961 г. Удостоверените по този начин чуждестранни документи не подлежат на допълнителни легализации и заверки. Списък на страните по Хагската конвенция от 1961 г. (линк към списъка). В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно подписаните договори за правна помощ или общоприетата процедура.

2. Кога ще е готов документът ми (удостоверение/уверение) за признаване на образованието ми в чужбина?
Отговор: Удостоверението/уверението за признаване на завършен клас (от VІІ до ХII включително) на средно образование и/или на професионална квалификация или отказът за признаване на такова, се издава в срок до 1 (един) месец от подаване на документите. Възможно е срокът за да бъде удължен, ако подадените документите са недостатъчни за вземане на решение и се налага представяне на други. В случай на удължаване на срока, Вие задължително ще бъдете уведомени писмено и ще Ви бъде указано какви допълнителни документи следва да представите.

3. Може ли изготвеният документ да се вземе от друго лице?
Отговор: Да, възможно е.
За целта е необходимо другото лице, което желаете да получи документите, да бъде упълномощено от Вас чрез писмено пълномощно. В пълномощното трябва да посочите трите си имена, точен адрес и телефон, както и че давате право на пълномощника да получи от Ваше име издадения Ви документ. В зависимост от качеството на лицето, което искате да упълномощите, пълномощното трябва да бъде: за съпруг, родител или дете – писмено пълномощно; адвокат – писмено пълномощно или договор за правна помощ; други лица – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.