Вие сте в ...... Методическа подкрепаМетодическа подкрепа на директорите от всички общини съгласно Заповед №РД-06-88 / 28.03.2022 г., Заповед №РД-06-104 / 04.04.2022 г. и Заповед №РД-06-115 / 11.04.2022 г. на началника на РУО-Пазарджик

Примерни мерки за преодоляване на дефицитите от ОРЕС

Оказана методическа подкрепа на училищните ръководства на ПГ по ПТ – гр. Пазарджик, ОУ „Стефан Захариев“ – гр. Пазарджик, ПГСС „Царица Йоанна“– гр. Пазарджик, за подбор и прилагане на адекватни мерки за ограничаване на отсъствията от училище по неуважителни причини на учениците (към т. 13.2.20 от Плана за дейността на РУО-Пазарджик за учебната 2021-2022г.)