НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

1. Закон за професионалното образование и обучение (изм. и доп., бр. 92 от 06.11.2018 г.)

2. Закон за предучилищното и училищното образование (изм., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2/2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16-години (ДВ бр. 77 от 01.10.2019 г.)

4. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) (ДВ, бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.)

5. Постановление № 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година (Обн. - ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.

6. Заповед № РД 09-2151/ 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация за учебната 2019/20120 година

7. Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката с графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019 – 2020 година (приложения №1, № 2 и № 3 )